Návod na založenie živnosti

Iba 11 krokov ťa delí od vlastnej živnosti. Jasný postup, vzorové dokumenty a návody ako ich vyplniť. Ľahšie to už nebude…

Predtým než začneme…

Poznáš podmienky a význam rôznych foriem podnikania? Ak nie…
Máš kvalifikovaný elektronický podpis? Ak nie tak…

Krok 1:
Výber predmetu podnikania

Viazané a remeselné živnosti

Vyžadujú preukázanie odbornej spôsobilosti a podliehajú vydaniu oprávnenia.
 
Pridanie každej ďalšej viazanej a remeselnej živnosti je za poplatok 7,5 € (pri elektronickom vybavovaní žiadosti).

Voľné živnosti

Nevyžadujú odbornú spôsobilosť alebo potvrdenie o potrebnom vzdelaní.
 
Pridanie voľnej živnosti je BEZ POPLATKU (pri elektronickom vybavovaní žiadosti).

Krok 2:
Výber obchodného mena

Čo potrebuješ vedieť o obchodnom mene?

Obchodné meno spoločnosti

Obchodné meno je možné ochrániť aj ochrannou známkou. Musí byť však používané na výrobkoch, reklamných materiáloch alebo poskytovaných službách. Súčasne je potrebné dodržať to, že obchodné meno musí byť rozlíšiteľné a nesmie obsahovať označenia, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo zaužívaných zvyklostiach. Registrovať obchodné meno ako ochrannú známku

Čítaj ďalej >

Krok 3:
Nepovinná príloha: Doklad o odbornej spôsobilosti
(Len pri remeselných a viazaných živnostiach)

Potvrdenie dokladom o odbornej spôsobilosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydáva potvrdenie o spôsobilosti vykonávať regulovanú živnosť v Slovenskej republike pre použitie v členských štátoch Európskej únie.
 
Žiadosť o vydanie potvrdenia o spôsobilosti vykonávať regulovanú živnosť.
Prílohy k žiadosti:
 • Doklad o štátnej príslušnosti žiadateľa – je postačujúce predložiť čitateľnú fotokópiu dokladu o štátnej príslušnosti
 • Úradne overené fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti (napr. výučný list, doklady o vzdelaní, a pod.)

Náhradný spôsob uznania odbornej spôsobilosti formou uznania odbornej praxe alebo kvalifikácie.

Náhradný spôsob uznania odbornej spôsobilosti je povolený len pre slovenských občanov a občanov z členských štátov EU, EHP a Švajčiarska.

*Pri výučnom liste z cudziny odporúčame konzultovať jeho platnosť so Živnostenským úradom.

Je možné, že bude potrebné doklad o vzdelaní nostrifikovať.

&

Krok 4:
Výpis z registra trestov (resp. potvrdenia o bezúhonnosti)

Pre občanov Ukrajiny v momentálnej situácii stačí potvrdenie o bezúhonnosti, ktoré vydáva Veľvyslanectvo Ukrajiny.

Návod na získanie potvrdenia:

Konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Ukrajiny na Slovensku dočasne osvedčuje žiadosť (Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti) o bezúhonnosti na Ukrajine namiesto „potvrdenia o bezúhonnosti“.

Potrebné doklady:
 • “Cudský pas” + kópia;
 • Kópia „vnútorného pasu“
 • Konzulárny poplatok je 18 eur.
 • Platba sa vykonáva bankovou kartou na konzuláte
 • Adresa: Radvanská 35 81101 Bratislava

&

Krok 5:
Výber sídla podnikania

Vo vlastnej nehnuteľnosti

 • Musí sa jednať o skolaudovanú budovu.
 • Ak si výlučným vlastníkom, nemusíš preukazovať vlastnícke a užívacie právo.
 • V prípade bezpodielového vlastníctva manželov potrebuješ súhlas manžela/ky.
 • V prípade podielového spoluvlastníctva, musíš mať písomný súhlas väčšiny podielových vlastníkov s úradne osvedčenými podpismi.
 
 

V prenajatej nehnuteľnosti

 • Prenajaté nebytové priestory musia byť skolaudované a mať popisné číslo.
 • V nájomnej zmluve to môže byť ošetrené napríklad spôsobom: „priestory môžu slúžiť na podnikanie“.
 • Potrebuješ súhlas vlastníka s úradne osvedčenými podpismi.
 • V prípade podielového spoluvlastníctva musíš mať písomný súhlas väčšiny podielových vlastníkov s úradne osvedčenými podpismi.

Virtuálne sídlo

Spoplatnená služba prenájmu adresy na účely zápisu do OR a prijímania pošty – od 10€ na mesiac v závislosti od objemu služieb, ktoré budú poskytnuté, ako napr.:

 • Notifikácia o prijatí zásielok
 • Preposlanie zásielok
 • Preberanie doporučenej pošty

*dokument musí mať notársky overené podpisy. Tento úkon stojí probližne 2 € a na overenie podpisu budeš potrebovať doklad totožnosti.

Krok 6:
Vyplnenie a zaslanie formulára ohlásenia živnosti
a vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení

Ako vyplniť a odoslať formulár spolu s prílohami?

Je to jednuché, stačí ak máte kvalifikovaný elektronický podpis a riadite sa našim návodom.

Potrebné prílohy

Povinné prílohy:
 • Oprávnenie užívať nehnuteľnosť (z kroku 3)
 • Potvrdenie o bezúhonnosti (z kroku 5)
 
Nepovinné prílohy:
 • Doklad o odbornej spôsobilosti (z kroku 3)

*všetky prílohy musia byť elektronicky podpísané

&

Krok 7:
Obdržanie živnostenského oprávnenia

Ak je všetko v poriadku, osvedčenie úrad zašle poštou.
 
Ak ohlásenie nespĺňa všetky náležitosti, úrad podnikateľa vyzve na odstránenie vád v primeranej lehote (najmenej pätnásť dní vrátane víkendu).

Krok 8:
Registrácia na daň z príjmu fyzických osôb

Registrácia na daň z príjmu fyzických osôb

Živnostníkovi vzniká povinnosť požiadať správcu dane o registráciu do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom bolo získané povolenie alebo oprávnenie na podnikanie.


1. Vyplň online formulár, ktorý nájdeš nižšie
2. Stiani si ho vo formáte .xml
3. Choď na portál slovensko.sk, kde tento

&

Krok 9:
Prihlásenie do zdravotnej poisťovne

Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO teda živnostník) je platitelom svojho zdravotného poistenia.

Posťovňu si môžeš vybrať medzi zdravotnými poisťovňami Dôvera, Všeobecná Zdravotná Poisťovňa a Union.
Porovnanie nájdeš nižšie.

Krok 10:
Obdržanie živnostenského oprávnenia

Ak je všetko v poriadku, osvedčenie úrad zašle poštou.

Ohlásenie nespĺňa všetky náležitosti, úrad podnikateľa vyzve na odstránenie vád v primeranej lehote (najmenej pätnásť dní).

Krok 11:
Žiadosť o udelenie prechodného pobytu

Získanie prechodného pobytu na účel podnikania je samostatný proces, ktorým ťa prevedie odkaz nižšie.

Formulár žiadosti je potrebné podať na príslušnej cudzineckej polícii a daný proces môže trvať až 90 dní.

&

Nezabudni na

 • Označenie miesta podnikania na schránke, ide o zákonnú povinnosť.
 • Používanie elektronickej schránky na portáli slovensko.sk, štát s tebou v istých veciach bude komunikovať výhradne elektronicky.
 • Spracovanie účtovníctva, či už vo vlastnej réžii alebo účtovnou firmou.

Gratulujeme!
Zvládol si to, toto je tvoj začiatok na Slovensku.

Kontakt

SAEI – Slovenská asociácia exportérov a importérov

Support desk

Pon – Pia :  9:00 – 17:00
Podpora v Ukrajinčine
Podpora v Slovenčine a Angličtine
Pre informácie o projekte: