Návod na založenie firmy

14 krokov ťa delí od vlastnej firmy.
Jasný postup, vzorové dokumenty a návody ako ich vyplniť. Ľahšie to už nebude…

Predtým než začneme…

Poznáš podmienky a význam rôznych formiem obchodných spoločností? Ak nie…

Mám potrebný pobyt na Slovensku (Dočasné útočisko nestačí), ak nie…

Máš Kvalifikovaný Elektronický Podpis? Ak nie tak…

Založenie s.r.o. trvá väčšinou 15 až 20 dní a obsahuje niekoľko nevyhnutných krokov, tak poďme na to!

Založenie obchodnej
spoločnosti

Krok 1: Výber obchodného mena

Čo potrebuješ vedieť o obchodnom mene?

Obchodné meno spoločnosti

Obchodné meno je možné ochrániť aj ochrannou známkou. Musí byť však používané na výrobkoch, reklamných materiáloch alebo poskytovaných službách. Súčasne je potrebné dodržať to, že obchodné meno musí byť rozlíšiteľné a nesmie obsahovať označenia, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo zaužívaných zvyklostiach. Registrovať obchodné meno ako ochrannú známku

Čítaj ďalej >

Krok 2: Výber predmetu podnikania

Viazané a remeselné živnosti

Vyžadujú preukázanie odbornej spôsobilosti a podliehajú vydaniu oprávnenia. Pridanie každej ďalšej viazanej a remeselnej živnosti je za poplatok 7,5€ (pri elektronickom vybavovaní žiadosti)

Voľné živnosti

Nevyžadujú odbornú spôsobilosť alebo potvrdenie o potrebnom vzdelaní Pridanie voľnej živnosti je BEZ POPLATKU (pri elektronickom vybavovaní žiadosti)

Krok 3: Výber sídla spoločnosti

Vo vlastnej nehnuteľnosti

Musí sa jednať o skolaudovanú budovu.
Aj ak ste výlučným vlastníkom musíte preukazovať vlastnícke a užívacie právo Súhlasom s umiestnením sídla spoločnosti od vlastníka nehnuteľnosti. Súhlas musí mať osvedčený podpis.

V prípade bezpodielového vlastníctva manželov, potrebuješ súhlas manžela/ky.
V prípade podielového spoluvlastníctva, musíš mať písomný súhlas väčšiny podielových vlastníkov s úradne osvedčenými podpismi.“

V prenajatej nehnuteľnosti

Môže byť uvedené v nájomnej zmluve napr. spôsobom „“priestory môžu slúžiť na podnikanie““.
Nebytové priestory, ktoré musia byť skolaudované a mať popisné číslo.

Potrebuješ súhlas vlastníka s úradne osvedčenými podpismi.
V prípade podielového spoluvlastníctva, musíš mať písomný súhlas väčšiny podielových vlastníkov s úradne osvedčenými podpismi.

 

Virtuálne sídlo

Spoplatnená služba prenájmu adresy na účely zápisu do OR a prijímania pošty
Od 10€ na mesiac, závisí od balíka služieb, ktroré poskytujú, ako napr.:

 • Notifikácia o prijatí zásielok
 • Preposlanie zásielok
 • Preberanie doporučenej pošty
*dokument musí mať notársky overené podpisy. Tento úkon stojí probližne 2€ a na overenie podpisu budeš potrebovať doklad totožnosti. Nájdi notársky úrad v tvojom okolí

Krok 4: Zriaďujúci dokument firmy

Zakladajúca listina

Ide o základný dokument jednoosobovej s.r.o., v ktorej sú upravené základné náležitosti každej s.r.o.

 

Spoločenská zmluva

Ide o základný dokument viacosobovej s.r.o., v ktorej sú upravené základné náležitosti tej-ktorej s.r.o.
Môže mať 2 až 50 spoločníkov

*dokument musí mať notársky overené podpisy. Tento úkon stojí probližne 2€ a na overenie podpisu budeš potrebovať doklad totožnosti. Nájdi notársky úrad v tvojom okolí

Získanie
živnostenského oprávnenia

Krok 5: Výpis z registra trestov

Pre občanov Ukrajiny v momentálnej situácií stačí potvrdenie o bezúhonnosti, ktoré vydáva Veľvyslanectvo Ukrajiny.

Návod na získanie potvrdenia: Konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Ukrajiny na Slovensku dočasne osvedčuje žiadosť (Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti) o bezúhonnosti na Ukrajine namiesto „potvrdenia o bezúhonnosti“.

Potrebné doklady:

 • “Cudský pas” + kópia;
 • Kópia „vnútorného pasu“
 • Konzulárny poplatok je 18 eur.

 

Platba sa vykonáva bankovou kartou na konzuláte
Adresa: Radvanská 35 81101 Bratislava“

Prijímanie občanov sa uskutočňuje po predchádzajúcej online registrácii na tomto odkaze.

Krok 6: Nepovinná príloha: Doklad o odbornej spôsobilosti

(Len pri remeselných a viazaných živnostiach)

Potvrdenie dokladom o odbornej spôsobilosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydáva potvrdenia o spôsobilosti vykonávať regulovanú živnosť v Slovenskej republike pre použitie v členských štátoch Európskej únie.

Žiadosť o vydanie potvrdenia o spôsobilosti vykonávať regulovanú živnosť

Prílohy k žiadosti:

– Doklad o štátnej príslušnosti žiadateľa, je postačujúce predložiť čitateľnú fotokópiu dokladu o štátnej príslušnosti
– Úradne overené fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti (napr. výučný list, doklady o vzdelaní, ap.)

Náhradný spôsob uznania odbornej spôsobilosti formou uznania odbornej praxe alebo kvalifikácie.

Náhradný spôsob uznania odbornej spôsobilosti je povolený len pre slovenských občanov a občanov z členských štátov EU, EHP a Švajčiarska.

Krok 7: Vyplnenie a zaslanie formulára ohlásenia živnosti
a vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení

Ako vyplniť a odoslať formulár spolu s prílohami?
Je to jednuché, stačí ak máte Kvalifikovaný Elektronický Podpis a riadite sa našim návodom.

Potrebné prílohy

 • Zakladateľská listina/Spoločenská zmluva (z kroku 4)
 • Oprávnenie užívať nehnuteľnosť (z kroku 3)
 • Potvrdenie o bezúhonnosti (z kroku 5)

  Nepovinné prílohy:
 • Doklad o odbornej spôsobilosti (z kroku 6)“
*všetky prílohy musia byť elektronicky podpísané

&

Zápis do obchodného registra

Návrh na zápis do obchodného registra sa podáva na registrovom súde miestne príslušnom podľa sídla s.r.o. Návrh na zápis sa musí podať do 90 dní od založenia s.r.o. alebo od doručenia živnostenského oprávnenia. Pred podaním návrhu na zápis treba zložiť podstatnú časť základného imania (alebo celé v prípade jediného zakladateľa).

Krok 8: Vyhlásenie zakladateľa spoločnosti

Ak je zakladateľom LEN JEDNA fyzická osoba

Ak je zakladateľom zahraničná osoba, je potrebné písomné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom:

1. O tom, že zakladateľ je zahraničnou fyzickou osobou.

alebo

2. O tom, že zakladateľ je zahraničnou právnickou osobou.

* v prípade ak spoločnosť zakladá jediná právnická osoba je potrebné vyhlásenie, že má viac spoločníkov, resp. že jeho jediným spoločníkom nie je s.r.o.

Krok 9: Vyhlásenie o splatení vkladu

Ak ide o jednoosobovú spoločnosť
Ak ide o viacosobovú spoločnosť

Krok 10: Podpisový vzor konateľov

Listina ustanovujúca konateľa do funkcie obsahujúca aj podpisový vzor konateľa.
Je potrebné podpisy osvedčovať u notára.

Krok 11: Nepovinná príloha: Súhlas správcu dane a Sociálnej poisťovne

*Táto príloha nie je povinná pre osoby s trvalým pobytom v SR a nie sú vedení v zoznamoch dlžníkov.
Osoba s trvalým pobytom mimo SR
Ak žiadateľ nie je daňovým subjektom (tj. Osoba s trvalým pobytom mimo SR) nemusí predkladať súhlas správcu dane a Sociálnej poisťovne ale namiesto toho priloží čestné vyhlásenie, ktoré si môžete stiahnuť tu.
Osoba s trvalým pobytom v SR

Osoba vedená v zozname daňových dlžníkov alebo v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne môže spoločnosť s ručením obmedzeným založiť iba v prípade, že by jej správca dane (daňový úrad alebo colný úrad) alebo Sociálna poisťovňa na založenie spoločnosti udelili súhlas. Osoba taktiež nemôže byť vedená v Registri poverení na vykonanie exekúcie.

Pre osoby, ktoré nie sú vedené v zozname dlžníkov sa založenie spoločnosti zjednodušilo, a to tým, že súhlas správcu dane sa nevyžaduje.

Krok 12: Ako podať elektronickú žiadosť?

Ako podať elektronickú žiadosť?

1. Vyplň elektronickú žiadosť o zápis do ORSR

2. Vyplnenú žiadosť stiahni do počítača

3. Otvor si službu na portáli slovensko.sk

4. Vyplň formulár

5. Nahraj všetky potrebné prílohy a podpíš ich elektronickým podpisom

6. Podpíš aj celý dokument a odošli ho.

7. Počkaj na doručenie platobného predpisu, po ktorého úhrade začne proces preverovania žiadosti.

8. O výsledku budeš informovaný elektronicky.

Povinné prílohy
• Zápisový formulár (FUPS) (Odkaz nižšie),
• Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina (z kroku 4)
• Živnostenské oprávnenie (z kroku 7)
• Vyhlásenie správcu vkladu (z kroku 9)
• Oprávnenie užívať nehnuteľnosť (z kroku 3)
• Podpisový vzor konateľa (z kroku 10)
• Písomné vyhlásenie zakladateľa (z kroku 8)
• Doklad o povolení na pobyt tejto osoby v Slovenskej republike

Nepovinné prílohy
• Stanovy, ak boli prijaté,
• Súhlas správcu dane (z kroku 11)
• V prípade nepeňažného vkladu -znalecký posudok, ktorým sa preukazuje, že hodnota nepeňažného vkladu zodpovedá hodnote prevzatého záväzku na vklad do majetku spoločnosti
• Písomné vyhlásenie zakladateľa s úradne osvedčeným podpisom, ktorý je zahraničnou fyzickou osobou alebo zahraničnou právnickou osobou.
• Písomné plnomocenstvo, ak návrh na zápis podáva osoba splnomocnená navrhovateľom

&

Registrácia na
Daňovom úrade

Ak nevyužijete služby jednotného kontaktného miesta a spolu s ohlásením živnosti neuvediete aj údaje pre splnenie daňovej registrácie, posledný krok ktorý vás čaká, je registrácia na daňovom úrade, a to osobitne na každý druh dane. Úspešne zapísanú spoločnosť je potrebné do 30 dní zaregistrovať na daňovom úrade. Daňový úrad má 30 dní na to, aby spoločnosti bezplatne vydal osvedčenie o registrácii a pridelil daňové identifikačné číslo (známe DIČ).

Krok 13: Vyplnenie Žiadosti o registráciu na daň z príjmov,
daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia

Ako vyplniť žiadosť?

Žiadosť je nutné vyplniť elektronicky na portále Finančnej správy SR. Aj napriek tomu, že nie je prístupná v iných jazykoch ako v Slovenčine, odporúčame si ju otviť v prehliadači Google Chrome a nechať si stránku automaticky preložiť do požadovaného jazyka.

Krok 14: Podanie žiadosti

Ako podať žiadosť?

Stiahnutú a vyplnenú žiadosť je potrebné podať ako „Všeobecnú agendu“ na Daňový úrad vo vašom krajskom meste prostredníctvom portálu slovensko.sk

Nezabudni na

 • Označenie novej s. r. o. na schránke, ide o zákonnú povinnosť.
 • Používanie elektronickej schránky na portáli slovensko.sk, štát s tebou v istých veciach bude komunikovať výhradne elektronicky.
 • Spracovanie účtovníctva, či už vo vlastnej réžií alebo účtovnou firmou.

Gratulujeme!
Zvládol si to, toto je tvoj začiatok na Slovensku.

Kontakt

SAEI – Slovenská asociácia exportérov a importérov

Support desk

Pon – Pia :  9:00 – 17:00
Podpora v Ukrajinčine
Podpora v Slovenčine a Angličtine
Pre informácie o projekte: