Čo je vhodné upraviť v spoločenskej zmluve s.r.o.

Veľa ustanovení Obchodného zákonníka má však dispozitívnu povahu, čo znamená, že v spoločenskej zmluve je možné dohodnúť niečo iné ako to, čo je uvedené v Obchodnom zákonníku. Preto na viacerých miestach Obchodného zákonníka je možné vidieť slovné spojenie „ak spoločenská zmluva neurčuje inak“.

Nižšie vám zhrnieme ustanovenia, ktorých sa to týka, teda pri ktorých si môžete určiť v spoločenskej zmluve niečo iné v porovnaní so zákonom. Tieto ustanovenia nie sú povinné pre spoločenskú zmluvu. Ak v spoločenskej zmluve nebudú obsiahnuté, bude platiť Obchodný zákonník.

V spoločenskej zmluve je možné upraviť:

 • Vydanie stanov spoločnosti – tie detailnejšie upravujú vnútornú organizáciu spoločnosti a niektoré ďalšie záležitosti v porovnaní so spoločenskou zmluvou.
 • Spoločenská zmluva môže určiť spôsob výpočtu vyrovnacieho podielu spoločníka, ktorého účasť v spoločnosti zanikla, ale taktiež aj splatnosť vyrovnacieho podielu odlišne od zákona.
 • Spoločenská zmluva môže stanoviť účinnosť vzdania sa funkcie člena orgánu spoločnosti, resp. účinnosť odvolania z funkcie odlišne od zákona.
 • Spoločenská zmluva môže stanoviť iný počet hlasov potrebných na schválenie  zmeny právnej formy spoločnosti alebo vyšší počet hlasov na schválenie zlúčenia alebo splynutia spoločnosti.
 • Spoločenská zmluva môže stanoviť lehotu (maximálne päť rokov od vzniku spoločnosti), v ktorej je spoločník povinný splatiť vklad. Taktiež je možné v spoločenskej zmluve dohodnúť iný úrok z omeškania pre prípad, ak spoločník nesplatil v uvedenej lehote predpísanú hodnotu peňažného vkladu.
 • Spoločenská zmluva môže upraviť aj podmienky prevodu obchodného podielu. Môže určiť, že na prevod obchodného podielu z jedného spoločníka na druhého nie je potrebný súhlas valného zhromaždenia. Taktiež môže určiť, že obchodný podiel je možné previesť aj na tretiu osobu (stojacu mimo spoločnosti), inak takýto prevod nie je možný a súčasne môže prevod obchodného podielu na tretiu osobu podmieniť súhlasom valného zhromaždenia. Viac o prevode obchodného podielu sa dočítate v článku Predaj s.r.o..
 • Pokiaľ ide o prechod obchodného podielu, spoločenská zmluva môže vylúčiť prechod obchodného podielu, napr. na dediča spoločníka. To však iba za predpokladu, ak spoločnosť nemá len jedného spoločníka. Taktiež môže vylúčiť prechod obchodného podielu na právneho nástupcu, ak spoločníkom bola právnická osoba.
 • Obchodný podiel je možné aj rozdeliť. Spoločenská zmluva môže vylúčiť aj rozdelenie obchodného podielu.
 • Spoločenská zmluva môže určiť, že valné zhromaždenie je oprávnené uložiť spoločníkom povinnosť prispieť na úhradu strát spoločnosti peňažným plnením nad výšku vkladu až do polovice základného imania podľa výšky svojich vkladov.
 • Spoločníci majú spravidla nárok na podiel na zisku v pomere, ktorý zodpovedá ich splateným vkladom. Spoločenská zmluva môže určiť iný pomer podielu na zisku.
 • Rovnako v spoločenskej zmluve je možné dohodnúť aj iný spôsob určenia obchodného podielu, ktorý spravidla zodpovedá výške vkladu spoločníka.
 • O vymenovaní a odvolaní prokuristu spravidla rozhoduje valné zhromaždenie. Spoločenská zmluva však môže určiť inak, napr. že vymenovať a odvolávať prokuristu môže aj konateľ alebo dozorná rada. Taktiež možno určiť, že valné zhromaždenie bude rozhodovať aj vo veciach, o ktorých inak rozhodujú ostatné orgány – napr. že bude rozhodovať o prijatí úveru. Ak by spoločenská zmluva neobsahovala takéto ustanovenie, prijať úver by bol oprávnený konateľ.
 • Spoločenská zmluva môže určiť iný počet prítomných spoločníkov potrebných na to, aby bolo valné zhromaždenie uznášaniaschopné (štandardne je potrebná nadpolovičná väčšina). Taktiež môže určiť iný počet hlasov potrebných na rozhodnutie valného zhromaždenia. Rovnako môže určiť iný počet prítomných členov potrebný na uznášaniaschopnosť štatutárneho orgánu alebo dozornej rady.
 • Zo zákona je potrebné zvolať valné zhromaždenie aspoň raz za rok, pričom sa zvoláva na základe písomnej pozvánky. Spoločenská zmluva však môže určiť kratšiu lehotu konania valného zhromaždenia, ale aj inú lehotu na oznámenie termínu a programu valného zhromaždenia a môže určiť aj iný spôsob zvolania valného zhromaždenia, napr. elektronickou poštou.
 • Ak má spoločnosť viacero konateľov, každý z nich môže konať samostatne. V spoločenskej zmluve je možné dohodnúť niečo iné, napr. že všetci konatelia môžu konať len spoločne, alebo napr. v spoločnosti s tromi konateľmi sú oprávnení konať aspoň dvaja konatelia spoločne.
 • Spoločenská zmluva môže taktiež obmedziť konateľské oprávnenie.
 • Na rozhodnutie o obchodnom vedení spoločnosti, ktoré patrí do pôsobnosti konateľov, sa vyžaduje súhlas väčšiny konateľov. Spoločenská zmluva však môže určiť vyšší počet hlasov, napr. súhlas všetkých konateľov.
 • V spoločenskej zmluve je možné upraviť aj ďalšie obmedzenia súvisiace so zákazom konkurencie a taktiež určiť, že zákaz konkurencie platí nielen pre konateľov, ale aj pre spoločníkov.
 • Jedným z orgánov s.r.o. môže byť aj dozorná rada. Na to, aby fungovala, je však potrebné ju zriadiť v spoločenskej zmluve. Ak tam nie je nič upravené, dozorná rada sa nezriaďuje.
 • Na zmenu spoločenskej zmluvy je spravidla potrebný súhlas všetkých spoločníkov. Spoločenská zmluva však môže na zmenu spoločenskej zmluvy oprávniť valné zhromaždenie.
 • Pri zvýšení základného imania majú spoločníci spoločnosti prednostné právo prevziať záväzok na vklad. Spoločenská zmluva však môže určiť, že takéto právo nemajú, prípadne môže zmeniť rozsah prednostného práva (napr. že prednostné právo platí len vo vzťahu k polovici nových vkladov a zvyšná polovica bude tvorená vkladmi nových spoločníkov). Spoločenská zmluva taktiež môže určiť inú lehotu, v ktorej môžu spoločníci uplatniť prednostné právo prevziať záväzok na vklad.
 • V neposlednom rade, v spoločenskej zmluve je možné taktiež upraviť aj iné než zákonné dôvody, ktoré budú mať za následok zrušenie spoločnosti, napr. smrťou spoločníka alebo exekúciou na obchodný podiel.

Príklad na obmedzenie prechodu obchodného podielu v spoločenskej zmluve:

Spoločnosť A, s.r.o. má dvoch spoločníkov. 30 % podiel má spoločnosť B, s.r.o. a 70 % podiel má Ján. V spoločenskej zmluve je zakázaný prechod obchodného podielu na právneho nástupcu právnickej osoby. B, s.r.o. zanikne a jej právnym nástupcom sa stane C, s.r.o.. Ak by spoločenská zmluva neobsahovala nič, spoločníkom v A, s.r.o. s 30 % podielom by sa po zániku spoločnosti B, s.r.o. stala spoločnosť C, s.r.o..